Menselijkheid

Zorgverleners, en zeker zelfstandige zorgverleners, krijgen in hun job vaak met stress te maken. Ze krijgen te maken met administratieve belasting en ook de werkdruk ligt hoog. ZorgConnect wil voor hen een veilige haven zijn. Bij ons kunnen ze niet alleen rekenen op ondersteuning, we gaan ook actief aan de slag om hun job beter te omkaderen.

Ethiek & samenwerking

Ondersteuning voor thuisverpleging

ZorgConnect is een onafhankelijke netwerkorganisatie die patiënten toegang wil geven tot kwalitatieve thuisverpleging. Om die kwalitatieve zorg uit te voeren bieden we de thuisverpleegkundige zorginhoudelijke en administratieve ondersteuning. ZorgConnect zorgt voor verbinding en veiligheid, zonder dat overname of dwingende contracten aan de orde zijn.

We willen elk van onze zorgverleners ondersteunen om sterker te staan in hun snel evoluerende rol. Ook verpleegpraktijken mogen rekenen op verschillende ondersteuningsformules. Zo kunnen zij een onmisbare rol blijven spelen, zonder hun autonomie en ondernemerschap te moeten opgeven.

visuals-jaarverslag2.png
Zelfstandige thuisverpleging

ZorgConnect tracht alle nieuwe zorgtypes en projecten ook te ontsluiten naar de zelfstandige thuisverpleging. Vanuit onze rol als beroepsvereniging zien we dat zelfs ruimer dan enkel voor onze eigen leden. Als vzw investeren wij daarom de eventuele opbrengsten verder in de ondersteuning van de innovatie van onze praktijken.

 

Ons doel is niet om aandeelhouderswaarde te realiseren, maar een waardevolle ondersteuning voor de aangesloten zorgverleners.

 

In de praktijk

Charter Thuisverpleging

Samen met externe zorgpartners werkte ZorgConnect een ethische code uit. Daarin beschrijven we hoe thuisverpleegorganisaties of -praktijken zich dienen te gedragen.

 

Tegelijk werd er een meldpunt Ethisch zorgondernemerschap opgericht. Dat meldpunt wil een eind maken aan een aantal toegepaste praktijken die niet stroken met een ethische werking binnen de thuisverpleging.

 

Inbreuken op het charter kan je melden bij de bevoegde organen. 

Team bij thuishulp

Vernieuwde omkadering voor medewerkers van thuishulp

In 2020 werd ingezet op een nieuw, vast team voor de omkadering van onze medewerkers in gezinszorg en onze huishoudhulpen. Zij weten nu heel duidelijk bij wie ze terechtkunnen. Zo kunnen wij sneller inspelen op hun vragen, cliëntsituaties en eventuele problemen.

 

We investeerden ook in Moobii, een nieuwe planningstool met een webapplicatie. Daarin kunnen onze medewerkers hun planning raadplegen, prestaties goedkeuren, hun verplaatsingen en gereden kilometers doorgeven en cliëntsituaties inkijken. Ook nieuwe info over cliënten wordt onmiddellijk ingegeven in hun dossier.

Om de nieuwe applicatie optimaal te gebruiken kregen al onze medewerkers, gezinszorg én huishoudhulp, een smartphone met daarop de Moobii-app. 

Coaching en ondersteuning staat centraal

Bij de eerste lockdown werden onmiddellijk alle wijkwerkingen geschrapt, die normaal één keer per maand doorgaan. Onze mensen werken doorgaans alleen en houden vast aan het contact met hun collega’s. Van zodra het kon, zijn we deze wijkwerkingen dan ook opnieuw coronaproof gaan organiseren. Later op het jaar, toen een nieuwe lockdown zich aandiende, hebben we ingezet op wijkwerkingen via Teams.

Ondersteuning gaat echter verder dan samenkomsten en opleidingen. We proberen ook te luisteren naar wat er leeft en in gesprek te gaan. Om op een menselijke manier kwalitatieve zorg te kunnen bieden is een goede samenwerking noodzakelijk en dat kan enkel met een goed opgeleid, enthousiast team van medewerkers die zich goed in hun vel en hun job voelen.

 

Continuïteit van de hulpverlening

Onze medewerkers komen dagelijks van dichtbij in aanraking met onze cliënten. Om onze medewerkers en onze cliënten tegen COVID-19 te beschermen, was het dus zeer belangrijk dat zij het nodige beschermingsmateriaal hadden.

Een grote corona-uitbraak kregen we gelukkig niet in 2020, maar er waren wel een aantal besmettingen. Per eerstelijnszone organiseerden we daarom cohortrondes.

 

Cliënten gezinszorg die besmet raakten met COVID-19, maar niet moesten opgenomen worden in het ziekenhuis, kwamen tijdelijk in die ronde terecht zodat hun zorg kon worden gegarandeerd. Na genezing werden zij opnieuw in onze planning opgenomen en door onze medewerkers verzorgd. We hebben dus altijd de continuïteit van de zorg kunnen waarborgen

visuals-jaarverslag4.png

Met onze inspanningen streven we naar gelukkigere collega's, meer expertise en betere continuïteit.

 

Het jaarverslag

Benieuwd naar het volledige jaarverslag, met daarin alles wat in 2020 gebeurde? Je kan het hier volledig downloaden.