ZorgConnect, Nieuwe Steenweg 106, 9140 Elversele

 

In deze verklaring informeren wij u graag over welke gegevens wij over u verzamelen en gebruiken, voor welke doeleinden wij dit doen, welke rechten u heeft, en hoe u deze ten aanzien van ons kan uitoefenen. We zullen uw informatie niet gebruiken, of met iemand delen, uitgezonderd zoals beschreven in dit Privacybeleid. Door uw gegevens aan ons over te maken – al dan niet via het online contractformulier - en/of gebruik te maken van onze dienstenverlening, respectievelijk door onze website te bezoeken, verklaart u zich akkoord met onderhavige privacyverklaring. Indien u niet akkoord bent dat wij uw persoonsgegevens verwerken, of u zich niet kan vinden in onderhavige voorwaarden, dient u onze website te verlaten en het gebruik van onze diensten dan ook stop te zetten.

 

PRIVACY POLICY

Versie 1.0

Datum: 8/12/2022

 

 1. Identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

 

Deze privacy policy is van toepassing op alle persoonsgegevens die verwerkt worden door ZorgConnect VZW, met maatschappelijke zetel te Nieuwe Steenweg 106, 9140 Temse met ondernemingsnummer BTW BE 0470.283.813, die de verwerkingsverantwoordelijke is van deze website.

 

De Verwerkingsverantwoordelijke hecht veel belang aan uw privacy en verwerkt uw persoonsgegevens dan ook conform de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (hierna “GDPR”) alsook iedere toekomstige of aanvullende wetgeving in uitvoering daarvan, voor zover van toepassing. 

 

BELANGRIJK

 

In het kader van onze administratieve dienstverlening aan en softwarematige ondersteuning van de zelfstandige zorgverstrekkers, treden wij op als verwerker voor de zorgverstrekker voor wat betreft de verwerking van de contactgegevens, financiële en andere boekhoudkundige gegevens van deze zelfstandige zorgverstrekkers. 

 

Ook voor wat betreft de persoonsgegevens (waaronder ook de gezondheidsgegevens) van patiënten die door de onafhankelijke zorgverleners worden behandeld, treden wij op als verwerker. De gegevens van patiënten worden door ons uitsluitend verwerkt om de goede werking van ZorgConnect te waarborgen. Voor vragen in verband met de verwerking van deze gegevens dient u zich te wenden tot uw zorgverstrekker, die voor wat betreft deze verwerking zal optreden als eigen verwerkingsverantwoordelijke. 

 

Voor verdere vragen of opmerkingen in verband met de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens kan u ons steeds contacteren, hetzij per e-mail naar dpo@zorgconnect.be  of per post naar voormeld postadres. 

 

Ook onze DPO is via dezelfde contactgegevens bereikbaar (met vermelding van ‘tav de DPO’).

 

 1. Wat betekent “persoonsgegevens verwerken”?

 

Het verwerken van persoonsgegevens (hierna “gegevens”) omvat elke verwerking van gegevens die u als natuurlijke persoon kunnen identificeren. Over welke gegevens het gaat, leest u in deze Privacy Policy. Het begrip ‘verwerken’ is zeer ruim en dekt onder andere het verzamelen, bewaren, gebruiken van uw gegevens, of het delen hiervan met derden. 

 

 1. Welke gegevens verwerken wij als verwerkingsverantwoordelijke?

 

Hieronder verduidelijken wij welke gegevens wij van u kunnen verwerken als verwerkingsverantwoordelijke. Afhankelijk van de concrete situatie, uw voorkeuren en de manier waarop u ons contacteert, verwerken wij niet alle onderstaande gegevens van u. 

Algemeen

Van al onze contacten verwerken wij mogelijk onderstaande gegevens:

 

 • Elektronisch identificatie- en gebruiksgegevens (bv. IP adres, browsertype, locatiegegevens);
 • Identificatiegegevens (bv. kopie van uw identiteitskaart in kader van een GDPR-verzoek);
 • Contactgegevens (bv. naam, voornaam, adres, e-mailadres, etc.);
 • Contactgeschiedenis (bv. e-mailberichten, berichten verstuurd via webformulieren, etc.); 
 • Verenigingsnummer en andere bedrijfsgegevens; 

 

Hoofdactiviteit

Van onze leden (zijnde de zelfstandig aangesloten zorgverleners) verwerken wij als verwerkingsverantwoordelijke bijkomend mogelijk onderstaande gegevens:

 

 • Ondernemingsgerelateerde gegevens van de zelfstandig aangesloten zorgverleners (ondernemingsnummer, maatschappelijke zetel, …) 
 • Accountgegevens voor platform (bv. registratiegegevens aanmaak account); 
 • Feedback, testimonials en promotionele content zoals foto’s en video’s; 

Leveraciers – dienstverleners

 

Van onze leveranciers en dienstverleners verwerken wij bijkomend mogelijk onderstaande gegevens:

 

 • Contractuele gegevens (bv. bedrijfsnaam, adres, BTW-nummer, overeenkomst, etc.);
 • Betalings- en facturatiegegevens (bv. betaalkaartgegevens, facturen, etc.);
 • Feedback, getuigenissen, quotes, promotionele content zoals foto’s en video’s (bv. beoordelingen en ervaringen in verband met onze (samen)werking, testimonials, citaten, aanwezigheid op evenementen, etc.)
 • Accountgegevens voor relevante platform (bv. registratiegegevens aanmaak account); 

 

Kandidaat-medewerkers

 

Van kandidaat-medewerkers verwerken wij bijkomend mogelijk onderstaande gegevens. Uiteraard zal dit in grote mate afhankelijk zijn van welke gegevens u zelf aan ons wenst te verstrekken in functie van uw sollicitatie. 

 

 • Contactgegevens;
 • Gegevens die door de sollicitant worden aangeleverd zoals CV, aanbevelingsbrief, opleidingen, werkervaring, persoonlijke kenmerken, foto; 
 • Screeningsgegevens. 

 

 1. Voor welke doeleinden verwerken wij uw gegevens?

 

De persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt binnen het kader van de onderneming en met name voor volgende doeleinden:

 • Binnen het kader van onze hoofdactiviteiten zijnde de coördinatie en ondersteuning van de zelfstandige verbonden zorg- en verpleegkundigen. 
 • Organiseren van events, wedstrijden en meetings
 • Deelnemen aan beurzen
 • Voldoen aan administratieve en fiscale verplichtingen
 • Communicatie met leden
 • Aanwervingsprocedure van medewerkers
 1. Op basis van welke verwerkingsgronden verwerken wij uw gegevens?

 

Wij verwerken uw gegevens voor de hieronder beschreven doeleinden en verzamelen en verwerken niet meer en geen andere soorten gegevens dan deze die nodig zijn voor deze doeleinden.

 

Wij verwerken uw gegevens enkel voor zover gebaseerd op één van de verwerkingsgronden die worden opgesomd in de GDPR, en zoals hierna weergegeven. 

 

Wettelijke verplichting

Bepaalde gegevens worden door ons verwerkt om te voldoen aan wettelijke of reglementaire verplichtingen die op ons rusten. Bijvoorbeeld in het kader van fiscale en boekhoudkundige verplichtingen of op het gebied van gegevensbescherming.

 

Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst

Bepaalde gegevens worden door ons verwerkt omdat het noodzakelijk is voor het aangaan, uitvoeren of beëindigen van een overeenkomst met u als betrokkene. Bijvoorbeeld in het kader van ons platform met betrekking tot de gebruikers van ons platform of in het kader van de contractuele relaties die worden aangegaan met de verschillende dienstverleners. 

 

Gerechtvaardigd belang

Bepaalde gegevens worden door ons verwerkt op basis van onze gerechtvaardigde belangen die in specifieke gevallen zwaarder wegen dan enig mogelijk nadeel voor uw rechten. Bijvoorbeeld het verbeteren van de kwaliteit van onze dienstverlening; het opleiden van medewerkers en het evalueren en bijhouden van gegevens en statistieken die betrekking hebben op onze activiteiten, in de ruime zin; het bewaren en gebruiken van bewijsmateriaal in het kader van aansprakelijkheid, procedures of geschillen en met het oogpunt op archivering van de activiteiten; en het garanderen van de veiligheid, zowel online op deze website als in onze bedrijfsgebouwen.

 

Toestemming

Bepaalde gegevens worden door ons verwerkt op basis van uw toestemming. Bijvoorbeeld het gebruik van bepaalde analytische of marketing cookies; het plaatsen van foto’s die persoonsgegevens bevatten op onze website en sociale media-kanalen. Gegevens van sollicitanten na de aanwervingsprocedure zullen enkel bijgehouden worden mits toestemming.

 

 1. Oorsprong van de gegevens

 

De meeste gegevens die wij verwerken van u hebben we ook rechtstreeks van u verkregen. Binnen het kader van onze dienstverlening is het mogelijk dat wij gegevens van u verkrijgen via externe dienstverleners of openbare bronnen.

 

 1. Met wie delen wij uw gegevens?

 

Wij geven uw gegevens niet door aan derden, tenzij wanneer dit strikt noodzakelijk is in het licht van hogervermelde doeleinden, of indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

 

Waar nodig doen wij een beroep op externe dienstverleners (verwerkers), ter ondersteuning van onze operationele doeleinden zoals het beheer van onze websites en IT-systemen. Deze externe dienstverleners voeren desgevallend bepaalde verwerkingen van gegevens uit namens ons. Wij zullen uw gegevens slechts delen met deze externe dienstverleners in de mate dat dit nodig is voor het desbetreffende doel. De gegevens mogen door hen niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Bovendien zijn deze dienstverleners contractueel gebonden om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen door middel van een “verwerkersovereenkomst” die met deze partijen werd gesloten.  

 

Concreet heeft dit tot gevolg dat wij uw gegevens, voor zover relevant in uw situatie, met de volgende derden delen voor de volgende doeleinden, waarbij deze derden in bepaalde gevallen optreden als verwerkers namens ons:

 • Postbedrijven, transport- en bezorgbedrijven indien wij u iets moeten toezenden per post; 
 • Betalingsdienstverleners indien wij betalingen van u ontvangen, of omgekeerd; 
 • Externe vertegenwoordigers en consultants of enige andere partijen die betrokken zijn in het kader van onze hoofd- of nevenactiviteiten; 
 • De verwerkers die ons op IT-gebied bijstaan bij het uitbaten van onze organisatie (bv. Softwareontwikkelaars), met het oog op een veilig en efficiënt digitaal gegevensbeheer binnen onze organisatie; 
 • Overheidsorganen, gerechtelijke instanties en beoefenaars van gereglementeerde beroepen zoals boekhouders en advocaten, met het oog op de naleving van onze wettelijke verplichtingen en verdediging van onze belangen, voor zover vereist.
 1. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

 

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld of worden verwerkt. Aangezien de termijn waarvoor de gegevens kunnen worden bijgehouden afhangt van de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld, kan de opslagperiode in elke situatie variëren. Soms zal specifieke wetgeving ons verplichten de gegevens bij te houden voor een bepaalde periode. Onze bewaartermijnen zijn steeds gebaseerd op wettelijke vereisten en een afweging van uw rechten en verwachtingen met hetgeen nuttig en nodig is voor het vervullen van de doeleinden. Na afloop van de bewaartermijn worden uw gegevens gewist of geanonimiseerd.  

 

 1. Waar bewaren wij uw gegevens en hoe worden deze beschermd?

 

Wij voorzien passende veiligheidsmaatregelen op technisch en organisatorisch vlak, om binnen het kader van onze activiteiten de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de onbevoegde toegang of onrechtmatige kennisgeving aan derden te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens. 

 

Daarnaast hebben wij er ook aandacht voor dat de verwerkers op wie wij beroep doen eveneens passende veiligheidsmaatregelen treffen om risico’s op incidenten zo veel als mogelijk te beperken.

 

Indien uw gegevens bij het gebruik van specifieke diensten of softwaretools, buiten de Europese Economische Ruimte (EER) verwerkt worden, zal dit uitsluitend gebeuren in/naar landen waarvan de Europese Commissie heeft bevestigd dat ze een passend beschermingsniveau van uw gegevens waarborgen, of zullen er maatregelen genomen worden om de rechtmatige verwerking van uw gegevens in deze derde landen te verzekeren.

 

 1. Wat zijn uw rechten?

 

U beschikt over diverse rechten met betrekking tot de gegevens die wij van u verwerken. Indien u een beroep wenst te doen op één van de hiernavolgende rechten, gelieve onze GDPR-verantwoordelijke te contacteren via de contactgegevens opgenomen onder de eerste titel van deze Privacy policy.

 

Recht van inzage en kopie

U heeft het recht om uw gegevens in te zien en hiervan een kopie te krijgen. Onder dit recht valt ook de mogelijkheid om verdere inlichtingen te vragen omtrent de verwerking van uw gegevens, onder meer wat betreft de categorieën van gegevens die van u verwerkt worden en voor welke doeleinden dit gebeurt.

 

Recht van aanpassing of rectificatie

U heeft het recht om uw gegevens te laten aanpassen indien u meent dat wij beschikken over onjuiste gegevens.

 

Recht van gegevensuitwissing (recht op vergetelheid)

U heeft het recht om te vragen dat wij uw gegevens zonder onredelijke vertraging wissen. Wij zullen echter niet altijd in staat zijn om een dergelijk verzoek in te willigen, onder meer wanneer wij de gegevens nog nodig hebben in functie van een lopende overeenkomst, of wanneer het bijhouden van bepaalde van uw gegevens gedurende een bepaalde termijn wettelijk verplicht is.

 

Recht op beperking van verwerking

U heeft het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken. Op die manier wordt de verwerking tijdelijk stopgezet tot er bijvoorbeeld zekerheid is over de juistheid ervan.

 

Recht op het intrekken van uw toestemming

Wanneer de verwerking is gebaseerd op uw toestemming (zie hierboven onder titels 5 en 6), dan heeft u het recht om deze toestemming op elk moment terug in te trekken door ons te contacteren. Voor marketingberichten die u via e-mail van ons ontvangt op basis van uw toestemming, kan u deze toestemming eenvoudig intrekken door op de uitschrijflink te klikken onderaan een dergelijk bericht.

 

Recht van bezwaar

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens die is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang. Dit dient te gebeuren op basis van specifieke met uw situatie verband houdende redenen. U kan eveneens bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens ten behoeve van direct marketing. Bij marketingberichten per e-mail zal steeds een opt-out voorzien zijn.

 

Recht op overdraagbaarheid

U heeft het recht om uw gegevens die u zelf aan ons verstrekt heeft met uw toestemming of in uitvoering van een overeenkomst, in elektronische vorm te verkrijgen. Op die manier kunnen ze makkelijk aan een andere organisatie worden overgedragen. U heeft bovendien het recht om ons te verzoeken om uw gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere organisatie, indien dit technisch mogelijk is.

 

Recht om klacht in te dienen bij uw toezichthoudende autoriteit

Indien u van mening zou zijn dat wij uw gegevens op een onjuiste manier verwerken, beschikt u steeds over het recht om een klacht in te dienen bij uw toezichthoudende autoriteit op het gebied van gegevensbescherming. 

 

Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

contact@apd-gba.be

 

 1. Hoe kan u uw rechten uitoefenen?

 

U kan uw rechten uitoefenen door ons te contacteren, hetzij per e-mail naar dpo@zorgconnect.be of per post naar Nieuwe Steenweg 106, 9140 Temse mits bijvoeging van een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart of een ander document waarmee u geïdentificeerd kan worden. De kopie zal enkel gebruikt worden om u te identificeren overeenkomstig de GDPR.

 

 1.  Wijzigingen

 

Wij behouden ons het recht voor om deze Privacy policy te wijzigen. De meest recente versie is te allen tijde beschikbaar op onze websites. De datum waarop deze Privacy policy voor het laatst gewijzigd is, kan u bovenaan terugvinden. In geval van een substantiële wijziging van de Privacy policy, zullen wij de betrokkenen op wie dit een impact kan hebben, hiervan zo mogelijk rechtstreeks informeren.

Cookiebeleid

In een tekstbestand wordt informatie opgeslagen, zoals bijvoorbeeld je taalvoorkeur voor een website. Wanneer je de website later opnieuw bezoekt, wordt deze cookie opnieuw verstuurd naar de website. Op die manier herkent de website jouw browser en kan bijvoorbeeld je taalvoorkeur worden onthouden.

Cookies hebben meestal ook een vervaldatum. Sommige cookies worden bijvoorbeeld automatisch verwijderd wanneer je je browser afsluit (de zogenaamde sessiecookies), terwijl andere langere tijd op je computer blijven staan, soms zelfs tot je ze handmatig verwijdert (de zogenaamde permanente cookies).

 

Waarom gebruiken we cookies?

ZorgConnect die de beheerder is van deze website, maakt op www.zorgconnect.be gebruik van drie soorten cookies:

 • essentiële cookies;
 • marketing cookies;
 • functionele cookies;
 • analyse cookies.

ZorgConnect gebruikt essentiële en functionele cookies om de inhoud van haar website te beheren. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van deze website. Essentiële cookies kan je niet weigeren als je onze website wil bezoeken.

Voor het gebruik van cookies voor functionele, marketing en analytische doeleinden wordt voorafgaandelijk jouw toestemming gevraagd. Deze cookies worden dus alleen op jouw toestel geïnstalleerd nadat je hiervoor jouw akkoord hebt gegeven.

 

Hoe kan ik zien welke cookies werden geïnstalleerd op mijn toestel en hoe kan ik ze verwijderen?

Als je wil weten welke cookies op jouw toestel zijn geplaatst of als je deze ook wenst te verwijderen, dan kan je hiervoor een instelling in je browser gebruiken.  

Via deze link vind je meer uitleg over hoe je dit moet doen.

 

Wijzigingen aan deze privacyverklaring

We kunnen van tijd tot tijd onze privacyverklaring bijwerken. Wijzigingen zijn consulteerbaar op onze website, of kunnen bij ons opgevraagd worden. U wordt aangeraden om onze privacyverklaring regelmatig te controleren op wijzigingen.

 

Contacteer ons

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, gelieve ons te contacteren. U kan ons eenvoudig per email bereiken: info@ZorgConnect.be . U kan ons ook telefonisch bereiken op het nummer 053/83.78.29.

 

Klachten

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35 | 1000 Brussel | commissie@privacycommission.be ).

 

COOKIE POLICY

Versie 1.0

Datum 8/12/2022

 

WIE IS DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE?

 

Deze Cookie Policy heeft betrekking op alle cookies en soortgelijke technologieën die op deze website geplaatst en gebruikt worden door ZorgConnect VZW, met maatschappelijke zetel te Nieuwe Steenweg 106, 9140 Temse, met ondernemingsnummer BTW BE 0470.283.813, die de verwerkingsverantwoordelijke is van deze website.

 

WAT ZIJN COOKIES?

 

Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die door de browser op je toestel worden opgeslagen. Ook op soortgelijke technologieën zoals Pixels, plug-ins en scripts is dit beleid integraal van toepassing. cookies kunnen verschillende doeleinden hebben. Zo heb je technische cookies die voorkeuren bijhouden op een website zoals de taalinstellingen of het winkelmandje. Cookies kunnen gebruikt worden om uw login te controleren en kunnen informatie over de gebruiker bijhouden, zoals uw surfgeschiedenis. Er bestaan cookies die enkel voor een bepaalde sessie worden bijgehouden, of ze worden opgeslagen op uw toestel gedurende een welbepaalde termijn.

 

Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die u bezoekt of door een partner, waarmee deze website samenwerkt. De server van de website kan alleen de cookies lezen die het zelf geplaatst heeft. Hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op uw computer of mobiel apparaat bevindt.

 

Cookies kunnen zowel door de verwerkingsverantwoordelijke zelf geplaatst worden (“first-party cookies”) als door een derde partij als dienstverlener voor de verwerkingsverantwoordelijke (“third-party cookies”). 

 

We kunnen cookies onderverdelen in volgende categorieën:

 

Strikt noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn onmisbaar om de website te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken.  Deze cookies laten u bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website of bijvoorbeeld om formulieren in te vullen of zorgen voor de veiligheid van de website. Er wordt geen toestemming gevraagd voor het plaatsen van deze cookies.

 

Functionele cookies

De functionele cookies zijn cookies die de website gebruiksvriendelijker en  aangenamer maken voor de bezoeker en er voor zorgen dat u een betere surfervaring krijgt. Deze cookies kunnen uw logingegevens bijhouden, een taalkeuze onthouden of een winkelmandje bijhouden. Er wordt geen toestemming gevraagd voor het plaatsen van deze cookies.

 

 

Analytische cookies

 

Deze cookies verzamelen informatie over hoe de gebruiker de website gebruikt, zoals welke pagina’s bezocht worden en op welke links geklikt worden. Hun enige bedoeling bestaat erin om de functionaliteit van de website te verbeteren en om statistieken te bezorgen met betrekking tot het aantal bezoekers op een bepaalde pagina. Deze cookies zullen enkel geplaatst worden indien de gebruiker hiervoor uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.

 

 

Advertentie en/of social media cookies

 

Deze cookies volgen uw online activiteit om adverteerders te helpen relevantere advertenties te vertonen of om te beperken hoe vaak u een advertentie te zien krijgt. Deze cookies hebben een levensduur van maximaal 24 maanden en worden door derde partijen geplaatst.

Deze cookies worden alleen geplaatst nadat de gebruiker ons een uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.

VOLGENDE COOKIES WORDEN GEPLAATST OP DEZE WEBSITE

 

Strikt noodzakelijke cookies en functionele cookies

 

Naam - Vervaldag - Domein - Doel

Rc::a - Persistent - Google.com - Deze cookie wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots. Dit is gunstig voor de website, om geldige rapporten over het gebruik van hun website te kunnen maken.

Rc::c - Sessie - Google.com - Deze cookie wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots. 

Test_cookie - 1 dag - Doubleclick.net - Deze cookie wordt gebruikt om te controleren of de browser van de gebruiker cookies ondersteunt.

 

Analytische cookies

 

Naam - Vervaldag - Domein - Doel

_ga - 399 dagen - Zorgconnect.be - Verstrekken van statistieken over wie de website bezoekt en op welke manier dit gebeurt: onder meer het aantal unieke bezoekers, hoe bezoekers op de website terechtkomen, de bezochte pagina’s, de gebruikte browsers en de locaties van waaruit de website bezocht wordt. Deze dienst wordt verstrekt door Google Analytics.

_gid - 1 dag - Zorgconnect.be - Verstrekken van statistieken over wie de website bezoekt en op welke manier dit gebeurt: onder meer het aantal unieke bezoekers, hoe bezoekers op de website terechtkomen, de bezochte pagina’s, de gebruikte browsers en de locaties van waaruit de website bezocht wordt. Deze dienst wordt verstrekt door Google Analytics.

_gat - 1 dag  - Zorgconnect.be - Verstrekken van statistieken over wie de website bezoekt en op welke manier dit gebeurt: onder meer het aantal unieke bezoekers, hoe bezoekers op de website terechtkomen, de bezochte pagina’s, de gebruikte browsers en de locaties van waaruit de website bezocht wordt. Deze dienst wordt verstrekt door Google Analytics.

_ga_# - 399 dagen - Zorgconnect.be - Verstrekken van statistieken over wie de website bezoekt en op welke manier dit gebeurt: onder meer het aantal unieke bezoekers, hoe bezoekers op de website terechtkomen, de bezochte pagina’s, de gebruikte browsers en de locaties van waaruit de website bezocht wordt. Deze dienst wordt verstrekt door Google Analytics.
 

Advertentie en/of social media cookies

 

Naam - Vervaldag - Domein - Doel

_fbp - 3 maanden - Zorgconnect.be - Gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime biedingen van adverteerders van derden.

_gcl_au - 3 maanden - Zorgconnect.be - Gebruikt door Google AdSense om te experimenteren met advertentie-efficiëntie op websites die gebruik maken van hun

diensten.

Ads/ga-audiences - Sessie - Zorgconnect.be - Gebruikt door Google AdWords om bezoekers die waarschijnlijk zullen converteren naar klanten opnieuw aan te trekken op basis van het online gedrag van de bezoeker op verschillende websites.

IDE - 1 jaar - Doubleclick.net - Gebruikt door Google DoubleClick om de acties van de websitegebruiker te registreren en te rapporteren na het bekijken of klikken op een van de advertenties van de adverteerder met als doel de effectiviteit van een advertentie te meten en gerichte advertenties aan de gebruiker voor te stellen.

Pagead/1p-user-list/# - Sessie - Google.com - Houdt bij of de gebruiker interesse heeft getoond in specifieke producten of evenementen op meerdere websites en detecteert hoe de gebruiker tussen sites navigeert. Dit wordt gebruikt voor het meten van reclame-inspanningen en vergemakkelijkt de betaling van verwijzingsvergoedingen tussen websites.
 

Google (services: Google 360, Google Analytics en Google Tag Manager)

Deze website maakt gebruik van Google Analytics. Dit zijn web analytische services die deel uitmaken van “Google Ireland Limited” (hierna “Google”). Google gebruikt cookies om ons te helpen bij het analyseren van onze website. De informatie die verzameld wordt door de cookies omtrent het gebruik van de bezoekers van onze website wordt doorgezonden door de browser en zal verwerkt worden op de servers van Google. ZorgConnect VZW heeft de voorzorg genomen om de service in een privacy-vriendelijke manier in te stellen, zodat niet meer gegevens dan nodig verwerkt worden en zodat de data enkel mogen gebruikt worden voor ZorgConnect VZW. De gebruiker kan ervoor kiezen om de installatie van de cookies te voorkomen door geen toestemming te verlenen via de cookie banner op onze website. De gebruiker kan eveneens het doorzenden van informatie over het gebruik van de website en het IP adres van de gebruiker, die gegenereerd wordt door de cookie, stoppen door de Google Analytics Opt-Out Browser Add-on te downloaden en te installeren via volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

Voor meer informatie omtrent de verwerking van data omtrent deze tool, bezoek volgende pagina: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

De levensduur van de cookie zal maximaal 24 maanden bedragen.

BEHEER VAN COOKIEVOORKEUREN

 

Hieronder wordt verduidelijkt hoe u uw cookievoorkeuren kan beheren. Strikt noodzakelijke cookies en functionele cookies kunnen niet uitgeschakeld worden. Ze kunnen evenwel steeds manueel verwijderd worden via uw browser.

 

 1. Via de website

U kan op elk moment uw cookievoorkeuren aanpassen via onze website door de cookiebanner terug op te roepen en eerder gemaakte keuzes aan te passen.

 

 1. Via uw browser

Daarnaast kan u uw cookievoorkeuren aanpassen via uw browser. Op die manier kan u zelf aangeven of bepaalde cookies geplaatst mogen worden en kan u de browser instellen om een bericht weer te geven als er een cookie wordt geplaatst. Daarnaast kan u cookies ook handmatig verwijderen via de optie die u toelaat om uw browsegeschiedenis te wissen. Meer informatie hierover kan u op onderstaande pagina’s terugvinden, afhankelijk van welke browser u gebruikt:

 

 

Het verwijderen of uitschakelen van cookies kan tot gevolg hebben dat bepaalde toepassingen van onze website en aanvullende diensten niet optimaal functioneren.

 

WIJZIGINGEN

 

Wij behouden ons het recht voor om onze Cookieverklaring op elk moment eenzijdig te wijzigen. Elke aangepaste versie staat online en is terug te vinden op onze website. Vanaf de publicatie is de gewijzigde Cookieverklaring onmiddellijk van toepassing. Indien wij hierbij nieuwe cookies hebben geïmplementeerd op onze website, zullen wij indien vereist opnieuw om uw toestemming vragen. De datum waarop onze Cookieverklaring voor het laatst gewijzigd is, kan u bovenaan deze pagina terugvinden.

 

CONTACT BIJ VRAGEN

 

Mocht je na het lezen van deze Cookie Policy toch nog vragen of opmerkingen rond ons cookie beleid hebben, kan je steeds contact opnemen via dpo@zorgconnect.be.